57
лет эффективной работы
ведущее предприятие в отрасли компрессоростроения

 

 

 

 

 

 

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш»

(м. Суми, пр. Курський, 6 ЄДРПОУ 00220434)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2012 року о 15 годині за адресою: м. Суми, пр. Курський, 6, в актовому залі АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»

 
Порядок денний річних загальних зборів акціонерів:
 
1. Про обрання лічильної комісії та секретаря зборів.
2. Про затвердження річного звіту АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за 2011 рік.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
4.      Про затвердження звіту наглядової ради щодо річних результатів діяльності Товариства за 2011 рік.
5.      Про затвердження звіту правління щодо річних результатів діяльності Товариства за 2011 рік.
6.      Про затвердження звіту ревізійної комісії щодо річних результатів діяльності Товариства за 2011 рік.
7.      Про відкликання та обрання членів ревізійної комісії.
8.      Погодження договорів, укладених товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль»: додаткових угод до генерального договору (генерального кредитного договору) № 012/06-11/1878 від 24.04.2006 р., а саме: №012/06-11/1878/19 від 27.05.2011 р., №012/06-11/1878/20 від 08.07.2011 р., №012/06-11/1878/21 від 30.08.2011 р., №012/06-11/1878/22 від 31.01.2012 р.;
погодження кредитного договору укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №010/42-0-1/262 від 30.05.2011 р., та додаткових угод до нього №010/42-0-1/262/1 від 30.08.2011 р., №010/42-0-1/262/2 від 31.01.2012 р.
погодження договору про надання гарантій укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №019/42-0-1/266 від 30.05.2011 р., та додаткових угод до нього №019/42-0-1/266/1 від 06.07.2011 р., №019/42-0-1/266/2 від 31.01.2012 р.
погодження додаткових договорів до договору іпотеки укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №1389 від 27.04.2007 р., а саме: №1377 від 18.04.2011 р., №2116 від 30.05.2011 р.
погодження додаткових договорів до договору іпотеки укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №1149 від 29.05.2006 р., а саме: №2115 від 30.05.2011 р.
погодження додаткових договорів до договору іпотеки укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №2179 від 06.08.2007 р., а саме: №1376 від 18.04.2011 р., №2117 від 30.05.2011 р.
погодження додаткових угод до договору поруки укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №012/06-11/1878/1/941 від 15.05.2008 р., а саме: №012/06-11/1878/1/941/3 від 30.05.2011 р., №012/06-11/1878/1/941/4 від 30.08.2011 р., №012/06-11/1878/1/941/5 від 31.01.2012 р.
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
 
Найменування показника  період 
звітний  попередній 

Усього активів  

125902

93282

Основні засоби  

15884

15198

Довгострокові фінансові інвестиції  

2782

2779

Запаси 

23373

28907

Сумарна дебіторська заборгованість  

64764

45344

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4536

1036

Нерозподілений прибуток 

32037

23127

Власний капітал 

15435

38925

Статутний капітал 

363

363

Довгострокові зобов'язання 

15395

-

Поточні зобов'язання 

62672

54357

Чистий прибуток (збиток) 

8910

496

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

3625743

3625743

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

438

424

 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 05 квітня 2012 року.
 
Реєстрація учасників Зборів відбуватиметься: 11 квітня 2012 року з 13.00 до 14.30 у приміщенні АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», кімната № 104, за адресою м. Суми пр. Курський, 6. Для реєстрації учасникам мати при собі документ, який посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.
 
Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним: м. Суми пр. Курський, 6. у приміщенні Товариства.
 
Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним: ознайомлення відбувається у приміщенні АТ за адресою м. Суми пр. Курський, 6. Ознайомлення акціонерів з документами здійснюється Головою правління Товариства.
 
 
Довідка за телефоном (0542) 674-156                                                Правління товариства